Wspólnicy

Krzysztof Załuski

Wspólnik zarządzający

Świadczy usługi prawne w zakresie obrotu gospodarczego, w tym prawa cywilnego, handlowego, upadłościowego i podatkowego. Zapewnia stałą obsługę podmiotów gospodarczych, w szczególności doradza Klientom w zakresie tworzenia i przekształcania spółek, zawierania umów handlowych, prowadzenia sporów sądowych, windykacji należności, analizy transakcji gospodarczych pod kątem optymalizacji podatkowej, jak i w zakresie zakończenia działalności gospodarczej.
W ramach udzielanej pomocy prawnej, w szczególności:
reprezentuje w sporach sądowych,
prowadzi postępowania o zapłatę, w tym postępowania egzekucyjne,
doradza w zakresie zagadnień korporacyjnych związanych z organizacją i funkcjonowaniem organów spółek, dokonywaniem zmiany statutów i umów, obrotu udziałami oraz akcjami, a także innych czynności podlegających regulacjom prawa handlowego,
udziela kompleksowej pomocy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w zakresie analizy prawnej nieruchomości, umów sprzedaży i umów najmu/dzierżawy nieruchomości, kontraktów na roboty budowlane i reprezentuje w sprawach o eksmisję,
reprezentuje w sporach z organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, jak i przed sądami administracyjnymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu podmiotach gospodarczych (między innymi jako Koordynator Działu Prawnego Eniro Polska Sp. z o.o. – wydawcy Panoramy Firm) oraz Kancelariach Adwokackich adw. Jerzego Robowskiego, adw. Andrzeja Laguta i adw. Anisy Gnacikowskiej.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pisząc pracę z zakresu prawa finansowego. Od 2007 do 2021 roku prowadził indywidualną praktykę adwokata, a od 2021 roku wykonuje zawód radcy prawnego.

Dorota Załuska

radca prawny

W 2007 r. ukończyła aplikację adwokacką, uzyskując wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W 2011 r. uzyskała dodatkowo wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2003 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Course on American Law współorganizowany przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Floryda, USA.

Studiowała prawo europejskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lund, Szwecja. W toku studiów zdobyła I miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz III miejsce w renomowanym ogólnopolskim konkursie na najlepszego studenta prawa „Pirmus in Primis” organizowanym przez Kancelarię Domański Zakrzewski Palinka, Ernst & Young oraz Elsa Poland, pod patronatem dziennika Rzeczpospolita.

Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz osób fizycznych i prawnych, z zakresu prawa cywilnego, prawa autorskiego i prawa pracy. Świadczy pomoc prawną związaną z zawieraniem umów, jak i ze sporami przed sądami cywilnym i administracyjnymi. Doradza przy przedsięwzięciach artystycznych, w tym przy sprzedaży lub udzielaniu licencji dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych, dodatkowo doradzając w tym zakresie w przedmiocie zobowiązań podatkowych. Prowadzi spory z zakresu ochrony dóbr osobistych, w tym szeroko rozumianego dobrego imienia. Służy pomocą w sprawach dotyczących umów o pracę, w tym reprezentuje w sprawach o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę czy z tytułu złamania zakazu konkurencji. Świadczy pomoc także w sprawach związanych z problemami rodzinnymi i spadkowymi.

Obsługuje podmioty publiczne, jak i prywatne, w tym spółki oraz fundacje i stowarzyszenia.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach zajmujących się sporami sadowymi z dziedziny prawa cywilnego, w tym prawa autorskiego i prawa pracy.

Maria Szczygielska

adwokat

Świadczy usługi prawne w zakresie prawa cywilnego, karnego oraz rodzinnego. Reprezentuje Klientów w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach przed sądami cywilnymi i karnymi, przygotowuje pisma procesowe, udziela porad prawnych.
W ramach udzielanej pomocy prawnej, w szczególności:
udziela porad w sprawach karnych, przygotowuje linię obrony, uczestniczy w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, w tym m. in. w sprawach wypadków drogowych, reprezentuje strony w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych, we wszystkich instancjach, świadczy usługi prawne w zakresie tworzenia i opiniowania umów z zakresu prawa cywilnego, w tym związanego z obrotem nieruchomościami, świadczy pomoc prawną w sprawach rodzinnych na każdym etapie, w szczególności w sprawach o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie pochodzenia dziecka, jak również doradza w małżeńskich sprawach majątkowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Kancelariach Adwokackich adw. Leszka Zgutki oraz adw. Grzegorza Fertaka. Od 2007 roku prowadzi indywidualną praktykę zawodową. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie studiów uzyskała certyfikat „Studium Generale Europa” – ścieżki studiów związanej z problematyką integracji europejskiej. W 2007 roku ukończyła aplikację adwokacką uzyskując tytuł adwokata.